Byroja Kombëtare e Hetimit

Home Çfarë hetojmë ne

Çdo vepër penale e kryer nga grupi i strukturuar kriminal, organizata kriminale, organizata terroriste dhe banda e armatosur, sipas përcaktime vetë Kodit Penal

Krimet e parashikuara nga Kodi Penal ne Republiken e Shqiperise si më poshtë:

 • Neni 244 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publikeNeni 244/a Korrupsioni aktiv i nëpunësve të huaj publikë
 • Neni 244/a Korrupsioni aktiv i nëpunësve të huaj publikë
 • Neni 245 Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendor
 • Neni 245/1 Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike
 • Neni 257 Përfitimi i paligjshëm i interesave
 • Neni 258 Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike
 • Neni 259 Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike
 • Neni 259/a Korrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikë
 • Neni 260 Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor
 • Neni 312 Korrupsioni aktiv i dëshmitarit, i ekspertit ose përkthyesit
 • Neni 319 Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë
 • /a Korrupsioni aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare
 • /a Korrupsioni aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare
 • /b Korrupsioni aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj
 • /c Korrupsioni aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja
 • /ç Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve,prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë
 • /d Korrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare
 • /dh Korrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj
 • /e Korrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja