NJOFTIM PER DATAT E INTERVISTIMIT TE KANDIDATEVE PER HETUES TE BKH-se

NJOFTIM PER INTERVISTIMIN E KANDIDATEVE PER HETUES TE BKH-se

Datat dhe oraret e intervistës për 24 kandidatët e parë janë si më poshtë:

Nr MBIEMER EMER 13.11.2020
1 AGO INDRIT 09:00
2 BALLA ENDRI 09:30
3 BASHA ALBI 10:00
4 BELLO NIKOLIN 10:30
5 BIMBLI BLENDI 11:00
6 BURNAZI ANJEZA 11:30
7 CANI RAMADAN 12:00
8 CANI KEJVIN 12:30
9 CEKREZI ALGERT 13:00
10 CUKA SAJMIR 13:30
11 DAUTI FLORENC 14:00
12 DERVISHI LORIS 14.30
      14.11.2020
13 DRISHTI GRETA 09:00
14 DUKA ANISA 09:30
15 FLAGA BLEDAR 10:00
16 GURGURI SAMET 10:30
17 HALILAJ BLEDAR 11:00
18 HASALLA ARMAND 11:30
19 HOXHA IRENA 12:00
20 KALOSHI EDUART 12:30
21 KERLUKU ELTON 13:00
22 KOSTA DENISA 13:30
23 KUPE KRIDIS 14:00
24 LANI ORALD 14.30

 

Kandidatët e tjerë do të njoftohen në vijimësi në website-in e BKH-së për datat e intervistave. 

Intervistat do të kryhen në  adresën:

Këshilli i Larte i Prokurorisë, 

Rruga “Ana Komnena” , 

Godina “Poli i Drejtësisë”,  

(Ish-fusha e Aviacionit) 

Tiranë, 

 

Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet sipas tabelës së mëposhtme:

 

Formulari i vlerësimit të Intervistës – BKH
Emri i Kandidatit: Data e Intervistës:
Kritere Vlerësimi (i Lartë 5 – 1 i Ulët) PIKË

TOTAL

Aftësi në komunikim

(sa efikas ishte kandidati në komunikimin e mendimeve të tij/saj?)

(5) (4) (3) (2) (1)
Lidhja

(Sa lidhje kishin përgjigjet e kandidatit me pyetjen?)

(5) (4) (3) (2) (1)
Vetëbesimi

(Sa vetëbesim shfaqi kandidati kur jepte përgjigjet?)

(5) (4) (3) (2) (1)
Përgatitja

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregonin se ai/ajo ishte përgatitur për intervistën?)

(5) (4) (3) (2) (1)
Iniciativa

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregojnë se ai/ajo mund të përdorë iniciativën e tij/saj për të trajtuar një problem?)

(5) (4) (3) (2) (1)
Njohuri mbi SPAK/BKH 

(A tregoi kandidati njohuri të mjaftueshme mbi punën që do të kryejë të agjencia anti-korrupsion?)

(5) (4) (3) (2) (1)
Totali
Emrat dhe firma e anëtarëve të panelit intervistues

 

Minimumi i pikëve për kualifikim e kandidatëve gjatë intervistës është 15 pikë.

Komisioni i Përzgjedhjes